Používateľ svojím podpisom na Dohode o používaní siete potvrdzuje, že je oboznámený s týmto prevádzkovým poriadkom Siete PCKlub (ďalej len prevádzkový poriadok) a prevádzkovým poriadkom sietí SANET. Zároveň sa zaručuje, že tieto prevádzkové poriadky bude rešpektovať.

 1. Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa vymedzujú nasledovné pojmy:
  1. sieťou sa rozumie počítačová sieť vybudovaná v rámci ŠD Jedlíkova 5, 9, 13, Boženy Nemcovej, Ferka Urbanka, Ramová, Budovateľská 13 a 31 vrátane jej technických a softvérových prostriedkov (pohyblivá a pevná kabeláž, zásuvky, lišty, switch-e, accespointy atď.)
  2. serverom sa rozumie počítač umiestnený v sieti, ktorého sieťové prostriedky sú k dispozícii používateľom siete, a ktorý je plne spravovaný PCKlubom
  3. používateľom sa rozumie každý, kto je oprávnený využívať prostriedky siete (prostredníctvom pevného alebo bezdrôtového pripojenia do siete alebo používateľského účtu na serveri Alf)
 2. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za každú činnosť vyvíjanú z jeho počítača v sieti, loginu na serveri Alf a za všetok materiál zapožičaný PCKlubom.
 3. Používateľ má právo:
  1. v plnom rozsahu využívať všetky sieťové služby, na ktoré ho oprávňuje Dohoda o používaní siete
  2. v prípade poruchy v súvislosti so sieťou oboznámiť ňou príslušného technika pomocou automatizovaného systému userpanel.pcklub.sk (ďalej len userpanel) a v úradných hodinách žiadať jej nápravu
  3. vznášať na PCKlub otázky súvisiace s prevádzkou siete
  4. byť informovaný o dôvodoch výpadku alebo odstávky siete najneskôr do 48 hodín od odstránenia výpadku
  5. zúčastniť sa verejnej časti zasadania PC Klubu
  6. upravovať a meniť údaje (MAC adresa, názov PC) uvedené v Dohode o používaní siete prostredníctvom userpanlu
 4. Používateľ nesmie:
  1. zmeniť IP adresu pridelenú PCKlubom (prostredníctvom DHCP servera) alebo MAC adresu na inú ako registrovanú PCKlubom
  2. používať statickú IP adresu
  3. vykonávať zásahy do inštalácie siete a pripájať zariadenia, ktoré nie sú schválené PCKlubom
  4. poškodzovať akékoľvek súčasti počítačovej siete
  5. dlhodobo preťažovať linku mimo lokálnej siete vedome aj nevedome prostredníctvom floodov, DoS útokov, agresívnych P2P klientov, torrentov, vírusov
  6. svojím konaním na sieti obmedzovať alebo obťažovať ostatných používateľov
  7. obchádzať kvótovací systém
  8. vyvíjať činnosť alebo šíriť údaje, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu
  9. akýmkoľvek spôsobom získavať údaje od ostatných používateľov, ktoré oni sami neposkytujú
  10. používať alebo šíriť softvér, ktorý môže spôsobiť poškodenie siete, počítača pripojeného do siete alebo jeho dát
  11. používať alebo šíriť softvér, ktorý nejakým spôsobom narušuje bezpečnosť a súkromie iného používateľa
  12. používať sieť na komerčné účely alebo šíriť informácie reklamného charakteru
  13. poskytovať sieťové služby tretím osobám (napr. použiť NAT(router) na pripojenie ďalšieho počítača,vytvárať Hotspot)
  14. pripájať ku internátnej sieti akúkoľvek wireless sieť, prípadne poskytovať prístup do internátnej siete, ako aj mimo nej, prostredníctvom wireless siete
  15. používať akékoľvek formy virtualizačných nástrojov s pripojením na internet (pomocou NAT alebo bridge)
 5. Používateľ je povinný:
  1. riadiť sa oznamami uverejnenými na webe www.intrak.sk a www.pcklub.sk
  2. informovať PCKlub pri zmene konfigurácie počítača v súvislosti so sieťou (napr. zmena sieťovej karty)
  3. konzultovať väčší prenos dát mimo lokálnu sieť s PCKlubom
  4. nahradiť v plnom rozsahu škody, ktoré spôsobil svojím konaním na majetku, za ktorý je PCKlub zodpovedný
  5. v odôvodnených prípadoch umožniť prístup do miestnosti s počítačom alebo so sieťovou kabelážou členovi PCKlubu
  6. pri registrácii byť ubytovaný na internátoch Technickej Univerzity v Košiciach
  7. nemať podlžnosti voči jednotlivým študentským radám a PCKlubu
  8. dodržiavať autorské práva na diela, ktoré akýmkoľvek spôsobom poskytuje tretím osobám v sieti Internet
  9. používať softvér pre zamedzenie infikovania používateľského PC vírusom resp. inou infekciou (spyware apod.)
 6. Sieťová aktivita používateľov na sieti je monitorovaná a môže byť zaznamenávaná za účelom ochrany siete a použitá ako dôkaz porušenia tohto prevádzkového poriadku.
 7. PCKlub a Študentské rady Technickej Univerzity v Košiciach si vyhradzujú právo na zaslanie hromadnej elektronickej pošty používateľom počítačovej siete.
 8. V odôvodnených prípadoch (napr. na žiadosť školy v súvislosti s diplomovou prácou resp. výskumným projektom) môže byť po schválení PCKlubom používateľovi udelená dočasná výnimka z prevádzkového poriadku najviac však po dobu 1 semestra.
 9. V prípade porušenia niektorého z uvedených bodov prevádzkového poriadku bude používateľ potrestaný podľa závažnosti porušenia jednou z nasledovných sankcií alebo trestov resp. ich kombináciou podľa odseku 10.
 10. Za porušenie prevádzkového poriadku siete môže PCKlub prostredníctvom jeho členov poverených riadením resp. výkonom určitej úlohy udeliť nasledovné sankcie:
  1. zablokovanie prístupu na vonkajšiu sieť (napr. v prípade prekročenia „kvóty“, sťahovania torrentov)
  2. zablokovanie používateľského účtu na serveri (napr. v prípade dlhodobého zaťažovania servera, pokus o získanie privilegovaného režimu, útok na server Alf alebo iný PC/server)
  3. odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 mesiaca
  4. odpojenie používateľského počítača od siete po dobu jedného semestra od zistenia porušenia prevádzkového poriadku (napr. v prípade zistenia NAT, pripájanie zariadení neschválených PCKlubom atď.)
  5. trvalé odpojenie používateľa od siete vrátane straty všetkých práv používateľa (len so súhlasom študentskej rady internátu)
  6. disciplinárne konanie na úrovni študentskej rady príslušného internátu
  7. v odôvodnených prípadoch môže PCKlub zmierniť trest alebo sankciu na podmienečnú, sankciu alebo trest odpustiť, alebo s výnimkou trestov v bodoch e,f tohto odseku zmeniť charakter sankcie alebo trestu po dohode s potrestaným na prospešné práce pre PCKlub alebo študentskú radu internátu
 11. PCKlub si vyhradzuje právo posudzovať porušenie prevádzkového poriadku siete individuálne.
 12. PCKlub nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou siete, jej časti resp. niektorej sieťovej služby.
 13. PCKlub nepreberá zodpovednosť za dodržiavanie autorských práv na diela, ktoré sú umiestnené na verejných miestach prístupných ostatným používateľom siete, či už na lokálnych počítačoch alebo na serveroch určených na ukladanie dát.
 14. PC Klub si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkového poriadku siete bez predchádzajúceho upozornenia.

Podmienky používania wi-fi

 1. Wi-fi je len doplnková služba k ethernet(káblovému) pripojeniu ku konkrétnemu registrovanému počítaču, to znamená, že nie je možné pripojiť do siete viac zariadení.
 2. Káblové a bezdrôtové pripojenie naraz v jednom časovom okamihu nieje povolené z prevádzkových dôvodov.
 3. Pomocou wi-fi sa dá pripojiť do siete len v prípade, ak je kábel registovaného počítača odpojený.
 4. Wi-fi sieť má obmedzene pripojenie do internetu, to znamená, že nie všetky porty sú povolené. Obmedzenie je z dôvodu, aby sa nezahlcovala linka zbytočnou dátovou prevádzkou, akou sú torrenty a podobne.

Košice, 13. 9. 2017